złoto

Z??oto ?? kruszec, kt??ry od tysi?cleci u??ywany jest w gospodarce jako najbardziej warto??ciowy metal. Obecnie jego zapasy w ka??dym pa??stwie stanowi? zabezpieczenie realnej warto??ci emitowanych przez to pa??stwo monet i banknot??w, poniewa?? jego warto??? jest bardzo stabilna i nie da si? jej kszta??towa? czynnikami politycznymi. Do I wojny ??wiatowej funkcjonowa?? parytet z??ota, czyli system umo??liwiaj?cy wykupienie przez pa??stwo wyemitowanych pieni?dzy w zamian za posiadane w skarbcu zapasy z??ota.