meldunek

Prawo dotycz?ce meldunku ca??y czas sprawia nam niestety sporo problem??w, jednak prezentowany dzia?? stara si? wyja??ni? wszelkie zawi??o??ci. Dowiemy si? st?d zatem jakie formalno??ci nale??y spe??ni?, aby m??c uzyska? meldunek dla siebie lub drugiej osoby. Szczeg????owo om??wione zosta??y tak??e regulacje dotycz?ce wymeldowywania os??b z naszego lokalu. Na uwag? zas??uguje dodatkowo fakt, ??e wszystkie te informacje zosta??y przedstawione w bardzo przyst?pny spos??b, a liczne ????yciowe? przyk??ady z pewno??ci? pozwol? nam jeszcze lepiej zrozumie? dzia??anie prawa w praktyce.

1. Czy do wyrobienia dowodu osobistego jest konieczne zameldowanie?