urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy ?? przeznaczony jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem lub dzie?mi i mo??e by? wzi?ty zar??wno przez ojca, jak i matk? dziecka, na okres maksymalnie do 3 lat. Mo??e z niego skorzysta? ka??dy, kto jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy i ma za sob? co najmniej 6 miesi?cy pracy w danej firmie. W czasie przebywania na urlopie ??wiadczenia do ZUS op??acane s? przez skarb pa??stwa, za?? osoby o dochodach w rodzinie poni??ej 504 z?? netto dodatkowo otrzymuj? dodatek w wysoko??ci 400 z??.