wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe ?? przys??uguje ono pracownikowi, kt??ry z powodu choroby nie mo??e ??wiadczy? pracy na rzecz swojego pracodawcy. Pozostaj?c na zwolnieniu pobiera on uposa??enie w wysoko??ci 80% kwoty, kt??r? otrzymywa?? pracuj?c normalnie i przez pierwsze 33 dni nieobecno??ci w pracy s? to pieni?dze wyp??acane przez pracodawc?. Kiedy ten termin up??ynie, a pracownik dalej nie jest w stanie ??wiadczy? prac? na rzecz pracodawcy, obowi?zek p??acenia wynagrodzenia przechodzi na ZUS.

1. Czy musze na nowo liczyć podstawę co do wynagrodzenia chorobowego ?
2. Ile wynosi chorobowe po pięćdziesiątce?
3. Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?