FP

Dowiedz si? wi?cej o Funduszu Pracy. Zebrane w tym miejscu materia??y w jasny spos??b opisuj? dzia??anie tego funduszu, na kt??ry wi?kszo??? z nas odprowadza sk??adki. Dowiemy si? st?d zatem na co wykorzystywane s? te ??rodki, oraz kto mo??e z nich skorzysta?. Poznamy zasady finansowania szkole?? oraz zasi??k??w dla bezrobotnych, oraz warunk??w jakie nale??y spe??ni? aby m??c skorzysta? z tych ??rodk??w. Dodatkowo znajdziemy tu tak??e szereg porad dotycz?cych program??w kt??rymi mo??emy zosta? obj?ci jako bezrobotni, oraz wiele innych praktycznych informacji, kt??re mog? okaza? si? przydatne dla ka??dego z nas.

1. Pracownica wraca z urlopu wychowawczego od kiedy nie płacić za nią składek Na FP i FGŚP? I jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe ZUS?