FGŚP

Fundusz Gwarantowanych ??wiadcze?? Pracowniczych powsta?? w celu chronienia praw pracownik??w w przypadku niewyp??acalno??ci pracodawcy. Warto si? zatem zawczasu zapozna? z prawami jakie przys??uguj? nam w momencie, gdy taka sytuacja nast?pi. Prezentowane tutaj materia??y w szczeg????owy spos??b wyja??niaj? zasady obowi?zuj?ce w ramach FG??P. Dowiadujemy si? st?d ponadto kto i w jakiej sytuacji mo??e ubiega? si? o ??rodki w ramach funduszu, oraz w jaki spos??b przebiega ca??a procedura uzyskania ??wiadczenia. Informacje te s? zatem niezwykle wa??ne dla ka??dego z nas, gdy?? nigdy nie mo??emy wykluczy?, ??e pewnego dnia sami nie znajdziemy si? w podobnej sytuacji.

1. Pracownica wraca z urlopu wychowawczego od kiedy nie płacić za nią składek Na FP i FGŚP? I jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe ZUS?