umowa zlecenie

Umowa zlecenie ?? to druga, obok umowy o dzie??o, z um??w regulowanych przepisami kodeksu cywilnego. Zwana jest tak??e cz?sto ??umow? starannego dzia??ania?, w kt??rej strony zwane zleceniodawc? i zleceniobiorc? umawiaj? si? na okre??lon? zap??at? w zamian za wykonanie okre??lonej czynno??ci, kt??ra nie zako??czy si? wytworzeniem dzie??a, jak w umowie o dzie??o. Przedmiotem umowy zlecenia mo??e wi?c by? na przyk??ad obs??uga ksi?gowa firmy na okre??lony okres, albo te?? codzienne sprz?tanie pomieszcze?? biurowych.