urlop macierzyński

Urlop macierzy??ski ?? okres wolny od obowi?zku ??wiadczenia pracy zgodnie umow? o prac? po porodzie, kt??ry przys??uguje zgodnie z kodeksem pracy ka??dej matce, kt??rej przysz??o na ??wiat dziecko. W zale??no??ci od tego ile dzieci przysz??o na ??wiat i kt??re s? one w kolejno??ci spo??r??d potomstwa tej matki, mo??e ona otrzyma? od 20 do 37 tygodni wolnego. Problemem nierozwi?zanym jest kwestia urlop??w dla matek wcze??niak??w, dzieci te musz? d??ugo przebywa? w szpitalu po wczesnym porodzie i gdy s? wypisywane, urlop ich matkom cz?sto ko??czy si?.