koszty uzyskania przychodu

Nikogo nie trzeba przekonywa?, ??e prawo podatkowe jest skomplikowanie i pocz?tkuj?cym przedsi?biorcom mo??e ono sprawi? wiele problem??w. Z materia????w zawartych w tym dziale dowiemy si? jednak wszystkiego na temat jednego z najwa??niejszych zagadnie?? podatkowych, czyli koszt??w uzyskania przychodu. Poznamy tutaj dok??adnych wykaz wydatk??w, kt??re mo??emy potraktowa? w rozliczeniu jako w/w koszty. Dodatkowo nauczymy si? sporz?dza? prawid??owe rozliczenia poniesionych wydatk??w, a liczne przyk??ady pomog? nam unikn?? najcz???ciej pope??nianych b???d??w.

1. Czy karę od kontrahenta zaliczyć do Kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy polsa na życie przedsiębiorcy może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu?
3. Koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie
4. Zakupy na allegro bez rachunku jak ująć je w kosztach firmy?