Visa

Visa ?? obok Mastercard jedna z najpopularniejszych w Polsce i na ??wiecie firm oferuj?cych karty p??atnicze oraz kredytowe. Pierwsze karty pod t? mark? wydane zosta??y w 1976 roku w Stanach Zjednoczonych, za?? obecnie na ca??ym ??wiecie 21000 bank??w oraz innych instytucji finansowych wydaje i obs??uguje karty Visa. Najnowszym produktem tej firmy s? karty zbli??eniowe payWave, pozwalaj?ce na realizowanie mikrop??atno??ci na kwoty do 50 z??otych jedynie poprzez zbli??enie karty do specjalnego czytnika.

1. karta z usługą Cash back