Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe z ca??? pewno??ci? stanowi? dla wielu z nas nieocenion? pomoc. Cz?sto jednak nie znamy w dostatecznym stopniu zasad wedle kt??rych s? one przyznawane, a w rezultacie gubimy si? w g?szczu przepis??w. Materia??y zawarte w tym miejscu maj? jednak za zadanie skutecznie zaznajomi? nas ze wszystkimi najwa??niejszymi zagadnieniami dotycz?cymi dodatk??w mieszkaniowych. Dowiemy si? st?d m.in. komu przys??uguj? tego typu ??wiadczenia i jakie warunki musimy spe??ni?, aby z nich skorzysta?. Dodatkowo prezentowane informacje w przejrzysty spos??b przedstawiaj? nam zagadnienia prawne reguluj?ce tego typu ??wiadczenia, co ka??dy z nas mo??e z ??atwo??ci? wykorzysta? w praktyce.

1. Jaki dochód trzeba mieć aby dostać dodatek mieszkaniowy?