dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest specyficznym rodzajem ??wiadczenia z kt??rego mog? skorzysta? niekt??rzy z nas. Kryteria jego udzielania s? ??ci??le okre??lone przepisami, jednak te nie zawsze s? jednoznaczne. W tym dziale uzyskamy natomiast odpowiedzi na wszystkie dr?cz?ce nas pytania. Dowiemy si? komu i na jakich zasadach przys??uguje to ??wiadczenie oraz w jaki spos??b nale??y si? o nie ubiega?. Zgromadzone tutaj materia??y nie tylko wyja??niaj? wszelkie regulacje prawne, ale tak??e pokazuj? nam krok po kroku jakie dokumenty oraz gdzie musimy z??o??y?, aby m??c uzyska? dodatek mieszkaniowy.