zaświadczenie o dochodach

Za??wiadczenie o dochodach ?? jest to jeden z dokument??w, kt??re wymagane s? od os??b b?d?cych pracownikami, w przypadku gdy te osoby chc? skorzysta? z jakiego?? produktu bankowego, na przyk??ad z po??yczki lub kredytu. Za??wiadczenie o dochodach wystawia pracodawca na ??yczenie swojego pracownika, musi ono by? opatrzone podpisem osoby upowa??nionej do wystawiania takich dokument??w, na przyk??ad ksi?gowego lub ksi?gowej, a tak??e opiecz?towane piecz?tk? firmow?.

1. Za jakie miesiące mam złożyć zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego? Jeśli chce złozyć teraz w styczniu 2010?
2. Pożyczka bez zaświadczenia o dochodach