bezrobocie

Wszelkie informacje dotycz?ce bezrobocia jako zjawiska, oraz problem??w os??b bezrobotnych. Materia??y i porady zawarte w tym miejscu dotycz? ograniczanie ryzyka bezrobocia, oraz metod na zminimalizowanie jego skutk??w. Osoby bezrobotne mog? dowiedzie? si? jakie s? najbardziej skuteczne metody walki z bezrobociem, oraz w jaki spos??b najkorzystniej szuka? pracy. Przedsi?biorcy z kolei uzyskaj? szereg informacji na temat ograniczania bezrobocia oraz skutecznego zarz?dzania zasobami ludzkimi w taki spos??b, aby by??o to korzystne zar??wno dla firmy, jak i dla pracownik??w.

1. Bezrobocie w Unii Europejskiej
2. Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
3. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2012?
4. Definicja bezrobocia
5. Stopa bezrobocia w Polsce w 2012 r.