stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia ?? jest to stosunek og????u ludzi aktywnych zawodowo, czyli pracuj?cych i mog?cych podj?? prac?, do liczby os??b pozostaj?cych bez pracy. Za osoby aktywne zawodowo uwa??a si? wszystkie, kt??re uko??czy??y osiemnasty rok ??ycia, nie pracuj?, ani nie ucz? si?, s? zdolne do podj?cia pracy, nie prowadz? gospodarstwa rolnego i nie uko??czy??y 65 lat, a w przypadku kobiet 60. W Polsce stopa bezrobocia utrzymuje si? na stosunkowo wysokim poziomie ze wzgl?du na du??? ilo??? ludzi pracuj?cych w szarej strefie.

1. Bezrobocie w Unii Europejskiej
2. Definicja bezrobocia