stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – jest to stosunek ogółu ludzi aktywnych zawodowo, czyli pracujących i mogących podjąć pracę, do liczby osób pozostających bez pracy. Za osoby aktywne zawodowo uważa się wszystkie, które ukończyły osiemnasty rok życia, nie pracują, ani nie uczą się, są zdolne do podjęcia pracy, nie prowadzą gospodarstwa rolnego i nie ukończyły 65 lat, a w przypadku kobiet 60. W Polsce stopa bezrobocia utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie ze względu na dużą ilość ludzi pracujących w szarej strefie.

1. Bezrobocie w Unii Europejskiej
2. Definicja bezrobocia