zarządzanie projektami

Zarz?dzanie projektami ?? firmy coraz cz???ciej r????ne zadania przed kt??rymi staj? realizuj? traktuj?c je jako projekty. Oznacza to, ??e dzia??ania zwi?zane z zarz?dzaniem nimi s? z g??ry okre??lone przez harmonogram i maj? z g??ry za??o??ony czas zako??czenia. Zarz?dzanie projektem polega na planowym osi?ganiu cel??w pobocznych w d???eniu do celu g????wnego, jednocze??nie optymalnie wykorzystuj?c zasoby takie jak cho?by czas, ludzie, czy ??rodki finansowe. Od wej??cia Polski do UE szczeg??lnie popularne sta??o si? zarz?dzanie projektami finansowanymi przez Uni?.

1. Programy do zarządzania projektami