podwyżka

Podwy??ka to marzenia prawie ka??dego pracownika, polegaj?ce na zwi?kszeniu uposa??enia wyp??acanego za ??wiadczenie pracy, bez zwi?kszenia zakresu obowi?zk??w. Podwy??ki p??ac bardzo cz?sto s? postulatami politycznymi, zwi?zanymi z pracownikami sfery bud??etowej (s??u??by mundurowe, s??u??ba zdrowia, urz?dnicy i tak dalej), co jest do pewnego stopnia dyskryminacj? os??b pracuj?cych poza sektorem publicznym, gdy?? te nie mog? ???da? zwi?kszenia swojego uposa??enia bez wyra??nych powod??w, na przyk??ad podniesienia swoich kwalifikacji.

1. Podwyżka emerytur w marcu 2011 roku
2. Podwyżki 2012 budżetówka
3. Podwyżka emerytur w 2012 roku
4. Podwyżka składki rentowej
5. Ile zdrożeje paliwo w 2013 r.?
6. Wniosek o podwyżkę alimentów
7. O ile zdrożeje alkohol w 2014?