waloryzacja

Waloryzacja ?? polega na zmianie niekt??rych zobowi?za?? finansowych w taki spos??b, aby odpowiada??y one zmianom, na przyk??ad si??y nabywczej pieni?dze. Jest to szczeg??lnie istotne przypadku ??wiadcze?? takich jak emerytury, czy renty, kt??re musz? by? waloryzowane, aby zrekompensowa? ich beneficjentom zmiany warto??ci pieni?dza spowodowane na przyk??ad inflacj?. Waloryzowane nie s? za?? na przyk??ad zobowi?zania os??b fizycznych i instytucji wzgl?dem siebie, czyli cho?by raty zaci?gni?tych po??yczek i kredyt??w.

1. Podwyżka emerytur w marcu 2011 roku
2. Waloryzacja w 2012
3. Waloryzacja rent w 2012
4. Waloryzacja emerytur w 2012 r.