renta

Renta ?? to ??wiadczenia finansowe, kt??re otrzymuj? osoby niezdolne do wykonywania pracy zawodowej z powodu odniesienia powa??nych obra??e??, albo zachorowanie, albo te?? cz??onkowie rodziny osoby zmar??ej ?? obie te renty wyp??acane s? z Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych i warunkiem ich otrzymania jest bycie p??atnikiem sk??adek. Rent? nazywa si? tak??e zyski, jakie osi?ga osoba posiadaj?ca lokaty bankowe, papiery warto??ciowe lub wk??ady bankowe, kt??ra utrzymuje si? z tych ??r??de??.