twitter

Twitter ?? ten mikroblog stworzony w 2006 roku zrewolucjonizowa?? social media udost?pniaj?c swoim u??ytkownikom mo??liwo??? wysy??ania na swego bloga jedynie kr??tkich wiadomo??ci, licz?cych do 140 znak??w, z mo??liwo??ci? za???czania plik??w, na przyk??ad obrazk??w, czy zdj??. Serwis ten sta?? si? szybko bardzo popularny, przez co zacz???y powstawa? r????nego jego mutacje na??laduj?ce spos??b dzia??ania, na przyk??ad polski portal mikroblog??w Blip, kt??ry powsta?? w 2007 roku i kt??ry sposobem dzia??ania przypomina Twitter.

1. Twitter dla firm