dekretacja

Chyba ka??de du??e przedsi?biorstwo lub instytucja zmuszone jest pr?dzej czy p????niej wprowadzi? dla swojej korespondencji system dekretacji. Jak to jednak zrobi?, aby zachowa? zgodno??? z obowi?zuj?cymi przepisami, a jednocze??nie w maksymalny spos??b u??atwi? sobie prac? ? Na to pytanie niew?tpliwie znajdziemy odpowied?? w??r??d licznych materia????w, jakie znalaz??y si? w tym dziale. W ca??o??ci skupia si? on bowiem na wyja??nieniu przepis??w dekretacji obowi?zuj?cych w poszczeg??lnych rodzajach przedsi?biorstw i instytucji. Co wi?cej opr??cz przejrzy??cie wyja??nionych przepis??w znajdziemy tutaj tak??e szereg praktycznych porad, kt??re umo??liwi? nam zaplanowanie jeszcze lepszego obiegu dokument??w, co niew?tpliwie doceni? wszystkie zatrudnione osoby.

1. Co to jest dekretacja?
2. Dekretacja rachunkowość
3. Dekretacja dokumentów księgowych