zawieszenie

Zawieszenie dzia??alno??ci gospodarczej ?? to alternatywa dla jej zamkni?cia, gdy nie przynosi ona spodziewanych dochod??w, lub gdy przynosi straty - mo??liwo??? czasowego zwolnienia z obowi?zku p??acenia zaliczek na podatek dochodowy, zrycza??towanego podatku dochodowego, a tak??e sk??adania deklaracji VAT w urz?dzie skarbowym. Zawieszenie dzia??alno??ci gospodarczej mo??e trwa? od 1 miesi?ca do nawet 2 lat, w tym czasie przedsi?biorcy nie wolno jest wykonywa? dzia??alno??ci oraz osi?ga? z niej dochod??w.

1. Zawieszenie działalności gospodarczej
2. Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?
3. Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie zdrowotne
4. Czy jeśli zawiesiłem firmę muszę informować ZUS?