zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy ?? przedsi?biorcy, kt??rzy korzystaj? prowadz?c swoj? dzia??alno??? gospodarcz? i korzystaj? z opodatkowania wed??ug zasad og??lnych, s? zobowi?zani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy co miesi?c. Po zako??czeniu ka??dego roku zgodnie z prawem nale??y tak??e wype??ni? roczne zeznanie podatkowe, tak zwany PIT, w nim sumowane s? zaliczki, od kt??rych mo??na odliczy? r????ne przewidziane prawem ulgi, nast?pnie obliczana jest kwota niedop??acona lub nadp??acona.

1. jak obliczyc zaliczke na podatek dochodowy w 2011?