wzór

Wz??r dokumentu ?? cz?sto gdy musimy napisa? jakie?? pismo na przyk??ad do urz?du, korzystamy z gotowych wzor??w. Jest to o tyle istotne, ??e dokumenty napisane w spos??b nieprawid??owy mog? przez urz?dy do kt??rych s? adresowane nie by? w og??le rozpatrywane. Pomocy przy pisaniu dokument??w ch?tnie udzielaj? notariusze, jednak jest to pomoc odp??atna i nie ka??dy mo??e sobie na ni? pozwoli?, podczas gdy w internecie dost?pny jest szeroki wachlarz ??gotowc??w?, kt??re wystarczy ??ci?gn?? i wype??ni?.

1. Odwołanie od decyzji ZUS
2. Faktura VAT polsko-niemiecka - wzór
3. wzór na wyliczenie zasiłku chorobowego za każdy dzień (do ręki)
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
5. Oświadczenie kierowcy o nieprowadzeniu pojazdu
6. Wniosek o urlop wychowawczy wzór
7. Wniosek na nauczyciela dyplomowanego
8. Nota korygująca do faktury - wzór
9. Druk rachunku umowy o dzieło
10. Wzór rachunku do umowy zlecenia
11. Wzór wniosku o urlop macierzyński
12. Przedłużenie urlopu macierzyńskiego wniosek
13. Współczynnik przyrostu naturalnego
14. EDG-1 - wzór
15. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
16. Urlop ojcowski wzór wniosku
17. Podanie o urlop ojcowski
18. Wniosek o przedłużenie urlopu macierzyńskiego
19. Urlop tacierzyński wniosek
20. Wniosek o zasiłek macierzyński - wzór
21. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór
22. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w 2013
23. Wniosek o podwyżkę alimentów
24. Wniosek o rodzinne
25. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
26. Wniosek o wpisanie do rejestru dłużników
27. Regulamin fakturowania wzór
28. Regulamin fakturowania wzór
29. Dokument: zamowienie od klienta
30. Faktura polsko angielska wzór
31. Faktura polska w euro według jakiego kursu?
32. Umowa outsourcingowa wzór
33. Faktura polsko-duńska wzór
34. Faktura 0 vat wzór
35. Faktura odwrotne obciążenie wzór 2014
36. Faktura polsko czeska wzór
37. Faktura polsko belgijska
38. Wzór faktury polsko angielskiej