czy do dodatku mieszkaniowego zalicza sie diety zagraniczne?

autor: ~gogus 2011-08-16 14:00:45   
0
<html />

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-08-17 12:39:52   
0
Zagadnienia związane z dodatkami mieszkaniowymi regulowane są w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych stanowi, iż za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 Dieta zagranicza wypłacona pracownikowi do kwoty limitu nie jest przychodem pracownika, i nie potraca się od niej zaliczki na podatek itd... (podstawa prawna Od 1 stycznia 2004 r. art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:
a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby nie będącej pracownikiem,
- do wysokości określonej w odrębnych ustawach
lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wyskości oraz warunków ustalania należności przysługujacych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy.)Dlatego uważam iż dieta zagraniczna do kwoty limitu nie powinna być liczona do dochodu do dodatku mieszkaniowego.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź