Programy i fundusze unijne

Dzi?ki programom i funduszom unijnym Polska zyska??a niezwyk??e mo??liwo??ci rozwoju po wst?pieniu w szereg pa??stw cz??onkowskich Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Polscy przedsi?biorcy mog? korzysta? z funduszy unijnych na przyk??ad w celu rozwijania swoich firm poprzez inwestowanie w dzia??ania innowacyjne takie jak uruchomienie nowego rodzaju produkcji, czy ??wiadczenie nowych us??ug, dzi?ki ??rodkom z UE mo??liwe jest r??wnie?? realizowanie projekt??w partnerskich z instytucjami i firmami z terenu ca??ej Unii Europejskiej.

1. Jak uzyskać dotację unijną na serwis www?
2. Jaki jest obecnie obowiązujący logotyp EFS?
3. Kwalifikacja przedsiębiorstw
4. dotacja z ue,weksel in blanco, aneks-czy moge mieć problemy?