Zasiłek rodzinny - dokumenty

autor: ~ 2012-04-28 20:53:07   
0
Jakie dokumenty są potrzebne do zasiłku rodzinnego?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-06-09 17:39:29   
0
1.Ksero dowodu osobistego.2.Skrócone akty urodzenia dzieci (zupełne w przypadkach wątpliwych). 2a. Zupełny akt urodzenia w każdym przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka z powodu, gdy ojciec jest nieznany. 3.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2010r (wszystkich dorosłych członków rodziny, według nowego wzoru obowiązującego od dnia 01.01.2012r) lub stosowne oświadczenie. 3a.Zaświadczenie od komornika za rok 2010 o bezskuteczności świadczenia alimentacyjnego lub w jakiej wysokości były wyegzekwowane lub stosowne oświadczenie. 4.Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci od 18-go roku życia (w przypadku dojazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania zaświadczenie dziecka od 16-go roku życia) na rok szkolny  2011/2012 lub stosowne oświadczenie. 5.W przypadku przysposobienia (adopcji) dziecka prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka. 6.W przypadku opiekuna prawnego dziecka orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego. 7.Kopię odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego. 8.Kopię orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 9.W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego -  zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj rok 2010) lub stosowne oświadczenie oraz oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego w innej gminie. 10.W przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę – umowę dzierżawy. 11.W przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – umowę zawartą w formie notarialnej. 12.Zaświadczenie lub dokument stwierdzający ustalenie odpłatności za pobyt  członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub stosowne oświadczenie. 13.Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny oraz wyrok lub ugodę sądową. 14.W przypadku utraty dochodu - dokument stwierdzający  datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (m.in.: świadectwo pracy, PIT-y za dany rok, decyzje z PUP  itp). 15.W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskanie dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu za pierwszy pełen przepracowany miesiąc lub stosowne oświadczenie. 16.W przypadku cudzoziemców kopię karty pobytu na podstawie zezwolenia na osiedlenie, pobyt tymczasowy lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź