kurier

Wysy??ka towaru, zaopatrzenie czy te?? sprawny obieg dokument??w coraz cz???ciej zmuszaj? przedsi?biorc??w do zdecydowania si? na wsp????prac? z firm? kuriersk?. Jak jednak spo??r??d bogatej oferty rynku wybra? najlepsz? dla nas ofert?? Na to pytanie z pewno??ci? znajdziemy odpowied?? zapoznaj?c si? z materia??ami zawartymi w tym dziale. Dowiemy si? st?d jakie kryteria nale??y bra? pod uwag? przy wyborze odpowiedniej formy kurierskiej, oraz jakie prawa i obowi?zki posiadamy jako zleceniodawca b?d?? klient. Opr??cz tego praktyczne porady kt??re si? tutaj znalaz??y pomog? nam unikn?? szeregu pomy??ek dotycz?cych wsp????pracy z kurierami, a dok??adne opisy przepis??w reguluj?cych wsp????prac? rozwiej? wszelkie nasze w?tpliwo??ci natury prawnej.

1. Jaka jest według Was najlepsza firma kurierska?
2. Ile idzie paczka priorytetowa?