open source

Trudno si? dziwi? temu, ??e szukaj?cy oszcz?dno??ci przedsi?biorcy coraz cz???ciej zwracaj? si? w stron? darmowego oprogramowania dla swoich biur. Dzia?? ten wyja??nia nam dok??adnie jaki typ licencji oprogramowania mo??emy nieodp??atnie wykorzystywa? na firmowym sprz?cie a tak??e przedstawia najpopularniejsze programy tego typu. Co wi?cej informacje kt??re tutaj znajdziemy w przejrzysty spos??b wyja??ni? nam wszelkie zagadnienia prawne oraz regulacje jakie wynikaj? z w/w licencji. Osoby, kt??re nie mia??y dotychczas styczno??ci z oprogramowaniem Open Source poznaj? natomiast najpopularniejsze rozwi?zania wraz z przyk??adowym zastosowaniem biurowym, co jeszcze bardziej pomo??e im w podj?ciu najlepszych decyzji.

1. Jaki system operacyjny wybrać do firmy?