mac

Skutecznie prowadzony marketing firmy Apple oraz ch?? posiadania urz?dze?? o coraz lepszej jako??ci sprawiaj?, ??e Polacy coraz ch?tniej si?gaj? po sprz?t z jab??uszkiem na obudowie. Nie oszukujmy si? jednak. S? to urz?dzenia specyficzne w obs??udze, kt??re niedo??wiadczonym u??ytkownikom mog? sprawi? pewne problemy. Dlatego te?? w prezentowanym dziale w szczeg????owy spos??b opisujemy sprz?t tej firmy. Dowiemy si? st?d mi.in. podstawowych informacji na temat pracy z systemem operacyjnym Mac-OS, a tak??e najpopularniejszymi panelami u??ytkownika w jakie wyposa??ony jest sprz?t firmy Apple. Oczywi??cie nie spos??b wymieni? wszystkich opisywanych tu zagadnie??, a ka??dy u??ytkownik b?d?? fan sprz?tu tej firmy sam z pewno??ci? odkryje w prezentowanym materiale interesuj?ce go informacje.

1. Jaki system operacyjny wybrać do firmy?