mała firma

Ka??da osoba planuj?ca za??o??enie w??asnej firmy, b?d?? prowadz?ca niewielkie przedsi?biorstwo wie zapewne jak wa??na jest fundamentalna wiedza na ten temat. Z tego tak??e powodu prezentowany dzia?? zawiera wszelkie potrzebne informacje z zakresu zak??adania oraz prowadzenia niewielkiego przedsi?biorstwa. Dowiemy si? st?d m.in. jaki rodzaj sp????ki oka??e si? w naszym wypadku najlepszy, oraz jak? form? rozlicze?? wybra?. Co wi?cej znajdziemy tutaj wiele praktycznych porad kt??re pozwol? nam pewnie stawia? kroki w naszym biznesie, unikaj?c jednocze??nie popularnych b???d??w. ??mia??o mo??na powiedzie?, ??e materia??y kt??re si? tutaj znalaz??y tworz? mini-kompendium wiedzy, z jak? powinien zapozna? si? ka??dy pocz?tkuj?cy przedsi?biorca.

1. Jaki system CRM dla małej firmy?
2. Jaki program księgowy do obsługi małej firmy?
3. Jaki komputer do małej firmy?
4. Programy do zarządzania projektami
5. Prosty crm dla małej firmy