ulga dla studentów

Ulga dla student??w ?? kiedy cz??owiek jest na studiach ma do??? niewiele sposob??w na zarobienie pieni?dzy, dlatego zaoszcz?dzenie ka??dego grosza jest dla niego niezwykle wa??ne. System ulg dla student??w jest niezwykle wa??ny, gdy?? pozwala na przyk??ad p??aci? mniej za przejazdy komunikacj? miejsk?, czy te?? za bilety na poci?gi lub autobusy. W ostatnich latach ulgi dla student??w jako dzia??anie marketingowe wprowadzi??a tak??e du??a ilo??? firm, aby przyci?gn?? t? klientel?, przyk??adem mog? tu by? sklepu odzie??owe.

1. Ile wynosi ulga dla studentów na przejazdy pociągami?