wystawianie faktur

Wystawianie faktur ?? jest to potwierdzanie zawarcia umowy kupna ?? sprzeda??y pomi?dzy nabywaj?cym, a sprzedaj?cym, kt??ry jest p??atnikiem podatku VAT. Faktury dokumentuj? transakcj?, okre??laj? jej przedmiot, cen? oraz nale??ny podatek VAT, jak r??wnie?? spos??b zap??aty, na przyk??ad got??wk?, przelewem na konto, albo w formie kompensaty. Sprzedawca b?d?cy p??atnikiem podatku VAT jest ponad to zobowi?zany do przechowywania wystawionych faktur oraz posiadanych faktur zakupowych.

1. Jak mogę wystawić fakturę VAT przez Internet?
2. program do faktur
3. Wysyłanie faktur przez e-mail
4. Termin wystawienia faktury VAT
5. Wystawianie faktur za usługi transportowe w 2013r.