outsourcing

W ostatnich latach coraz wi?cej firm zdecydowa??o si? na korzystanie z Outsourcingu i trudno si? dziwi? temu trendowi. Pozwala to bowiem znacznie ograniczy? koszty przy jednoczesnym przy??pieszeniu procesu produkcji. Prezentowane w tym miejscu materia??y maj? za zadanie jeszcze bardziej przybli??y? nam jednak to poj?cie. Poznamy tu zatem wszystkie korzy??ci wynikaj?ce z takiej formy wsp????pracy oraz nauczymy si? szuka? partner??w kt??rzy b?d? w pe??ni odzwierciedla? nasze potrzeby. Opr??cz tego nauczymy si? sporz?dza? umowy dotycz?ce outsourcingu oraz zapoznamy si? ze sposobami na unikni?cie najpopularniejszy b???d??w, kt??re z pewno??ci? mog??oby nas dotyczy? bez zawartej tu wiedzy.

1. Outsourcing księgowy
2. Umowa outsourcingowa wzór