studia

Studia ?? kto dzi?? ich nie ma sko??czonych ? Dzi?ki olbrzymiemu wr?cz zapotrzebowaniu na rynku pracy na osoby legitymuj?ce si? wykszta??ceniem wy??szym, jak grzyby po deszczu na prze??omie tego i ubieg??ego stulecia zacz???y wyrasta? prywatne szko??y wy??sze, a uczelnie publiczne otwiera??y coraz wi?cej kierunk??w i przyjmowa??y coraz wi?cej student??w. Doprowadzi??o to w konsekwencji do tego, ??e obecnie wi?kszo??? kierunk??w ma bardzo niski poziom, a studenci traktowani s? nie jak kandydaci do posiadania wiedzy, a jak ??r??d??o dochodu.

1. Ile zarabia się po studiach?
2. Jestem studentką. Czy przysługuje mi urlop macierzyński?