program lojalnościowy

Program lojalno??ciowy ?? to ??wietny spos??b na zwi?kszenie przychod??w w sklepie, czy firmie oferuj?cej us??ugi. Polega na tym, ??e klienci, kt??rzy s? sta??ymi kupuj?cymi, liczy? mog? na preferencyjne warunki, na przyk??ad na obni??one ceny, albo prezenty w postaci artyku????w oferowanych za darmo. Z takich form marketingu korzystaj? na przyk??ad wielkie sieci handlowe z obop??ln? korzy??ci?: sklepy zyskuj? sta??ych klient??w, za?? ci dostaj? dodatkowe korzy??ci za robienie zakup??w, kt??re i tak musieliby zrobi?, ale w okre??lonym sklepie.

1. payback czy warto?