karta podatkowa

Karta podatkowa dla wielu przedsi?biorc??w mo??e by? bardzo atrakcyjn? form? rozlicze??. Aby jednak z niej skorzysta? nale??y wcze??niej uzbroi? si? w odpowiedni? wiedz?. Informacje zebrane w tym dziale w ca??o??ci skupiaj? si? zagadnieniach zwi?zanych z kart? podatkow? oraz wszelkimi prawami i obowi?zkami wynikaj?cymi z jej prowadzenia. Dowiemy si? st?d jakie kryteria nale??y spe??ni?, aby m??c si? rozlicza? w ten spos??b, oraz jakie ograniczenia zostan? na na??o??one na korzystaj?cych z karty przedsi?biorc??w. Dodatkowo zbi??r aktualnych przepis??w prawnych skutecznie rozwieje wszelkie nasze w?tpliwo??ci, a praktyczne porady z pewno??ci? przyczyni? si? do podj?cia przez nas najlepszych decyzji.

1. Jak przejść na kartę podatkową?
2. Stawki karty podatkowej w 2013