inwestycje

Praktycznie ka??dy s??ysza?? o tym, ??e posiadane pieni?dze najlepiej jest zainwestowa?, jednak niewiele os??b wie jak skutecznie to zrobi?. Dlatego tak??e materia??y zawarte w tym dziale przybli??? nam nieco r????ne sposoby inwestowania zgromadzonych pieni?dzy. Poznamy tutaj wszystkie najwa??niejsze rodzaje inwestycji oraz r????nice pomi?dzy nimi. Nauczymy si? ponadto kalkulowa? ryzyko oraz ocenia? zyski, jakich mo??emy si? w przysz??o??ci spodziewa?. Materia??y zawarte w ramach tego dzia??u skutecznie przybli??? nam tak??e zagadnienia zwi?zane z wyborem doradc??w inwestycyjnych, oraz naucz? nas w jaki spos??b kontrolowa? ich prac?. Je??eli wi?c posiadamy kapita?? kt??ry chcieliby??my zainwestowa? b?dziemy potrzebowa? podobnej wiedzy, a im szybciej j? przyswoimy, tym wi?ksze korzy??ci b?dziemy w stanie osi?gn??.

1. Powstanie w Polsce gigantyczny park rozrywki
2. Inwestowanie małych kwot
3. Srebro inwestycyjne - czy opłaca się