pensja

Pensja, comiesi?czne wynagrodzenie, wyp??acane pracownikowi przez pracodawc?, w zamian za ??wiadczon? przez niego prac?. W pensjach rozr????nia si? p??ac? brutto, czyli pe??n? oraz netto, po potr?ceniu podatk??w i nale??nych sk??adek do ZUS z tytu??u ubezpiecze?? zdrowotnych i spo??ecznych, kt??r? pracownik otrzymuje do r?ki lub na swoje konto. W Polsce ustalona ustawowo jest pensja minimalna, czyli najmniejsza ilo??? pieni?dzy, jak? mo??na zaoferowa? pracownikowi zatrudnionemu na etacie, w pe??nym wymiarze godzin.

1. Ile zarabia nauczyciel?
2. Ile zarabia radny?
3. Wzrost minimalnej krajowej w 2013 r.