chorobowe

??wiadczenia specjalne wobec pracownik??w od zawsze przysparza??y nam wiele problem??w, wynikaj?cych z du??ego stopnia komplikacji reguluj?cych je przepis??w. Materia??y zgromadzone w tym dziale w przyst?pny spos??b prezentuj? nam jednak wszelkie zawi??o??ci zwi?zane z zasi??kiem chorobowym. Z zawartych tutaj informacji dowiemy si? komu oraz w jakiej wysoko??ci przys??uguje to ??wiadczenie oraz w jaki spos??b mo??emy si? o nie ubiega?. Poznamy tak??e wszelkie prawa i obowi?zki pracownika przebywaj?cego na urlopie zdrowotnym, oraz jego pracodawcy. Bez wzgl?du jednak na to czy jeste??my pracodawcami czy pracownikami, zgromadzona tutaj wiedza z pewno??ci? mo??e okaza? si? dla nas u??yteczna, a my sami zaoszcz?dzimy wiele niepotrzebnych stres??w zwi?zanych z myln? interpretacj? przepis??w.

1. Ile wynosi chorobowe po pięćdziesiątce?
2. Ile dni chorobowego płaci pracodawca?
3. Ile wynosi chorobowe w ciąży w 2012?
4. Za ile dni chorobowego płaci pracodawca?