zamkniecie działalności gospodarczej

Zamkni?cie dzia??alno??ci gospodarczej ?? chc?c zrezygnowa? z prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej, osoba posiadaj?ca jednoosobow? firm? musi liczy? si? z formalno??ciami podobnymi do tych, jakie czeka??y j?, gdy firm? rejestrowa??a. Wype??ni? nale??y wniosek, kt??ry nast?pnie sk??ada si? w urz?dzie gminy i czeka 14 dni na decyzj?. Nale??y tak??e z??o??y? dokumenty w ZUSie, aby i tam nasza firma zosta??a usuni?ta z rejestru, nie wolno zapomina? o tym, ??e p??atnicy VAT musz? sporz?dzi? spis z natury i wp??aci? nale??ny podatek.

1. Jaka jest procedura zamknięcia zawieszonej, jak dotąd, działalności gospodarczej?