Konferencje

Wszelkie konferencje niew?tpliwie s? specyficzn? form? spotka?? biznesowych do kt??rych nale??y si? starannie przygotowa?. Z materia????w zawartych w tym dziale dowiemy si? natomiast w jaki spos??b zorganizowa? udane spotkanie. Informacje, kt??re si? tutaj znalaz??y bardzo dok??adnie wyja??ni? nam wszelkie aspekty dotycz?ce kryteri??w, jakimi nale??y si? kierowa? przy wyborze sali, w kt??rej odb?dzie si? konferencja. Ponadto nauczmy si?, w jaki spos??b przygotowywa? wyst?pienia na tego typu spotkania, oraz jak sprawi? aby nasi go??cie wyjechali zadowoleni. Ostatecznie poznamy tak??e szereg drobniejszych szczeg??????w, kt??re maj? jednak znacz?cy wp??yw na ca??o??? przedsi?wzi?cia, a o kt??rych bardzo cz?sto niestety zapominamy.

1. Konferencja Cloud Computing
2. IDC Cloud Computing Forum 2011
3. Kto przyznaje gwiazdki hotelom?