E-learning

E-learning ju?? dawno przesta?? by? ciekawostk? zza siedmiu g??r i zacz??? pe??ni? rol? realnej konkurencji dla stacjonarnych kurs??w i szkole??. Taka forma podnoszenia kwalifikacji mo??e by? tak??e ??mia??o wykorzystywana np. w celu szkolenia naszych pracownik??w. Zebrane tutaj informacje pozwol? nam dok??adniej przyjrze? si? idei e-learningu oraz wszelkim narz?dziom s??u???cym jego realizacji. Dowiemy si? st?d zatem, czym nale??y kierowa? si? przy wyborze odpowiedniego szkolenia oraz jak sprawi?, aby osi?gn???o one spodziewane rezultaty. Zaznajamiaj?c si? z zawartymi tutaj informacjami sami bowiem szybko przekonamy si?, ??e taka forma podnoszenia kwalifikacji naszych pracownik??w mo??e by? nie tylko op??acalna, ale tak??e bardzo cz?sto przynosi wymierne korzy??ci dla przedsi?biorstwa.

Info: brak danych