Rozliczenie podatkowe stypendiów

autor: maika 2010-11-17 02:41:05   
0
Otrzymuję stypendium w wysokości 480zł miesięcznie oraz stypendium socjalne 200zł. Czy muszę rozliczać stypendia w PITie?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Michał 2010-11-17 23:22:33   
0
Nie trzeba sie rozliczać ponieważ stypendia nie sa opodatkowane.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-30 21:30:57   
0
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendia są zwolnione z opodatkowania do kwoty 3800 zł w roku podatkowym. Ponizej podaje pełne brzmienie przepisu art.21 punkt 1. 40b):
40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł,
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-14 09:24:05   
0
zgodnie z ustawą całkowicie zwolnione są : art.21 punkt  39) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź