stypendium

Stypendium ?? jeszcze przed kilkunastu laty by?? to g????wny spos??b na otrzymanie dodatkowych pieni?dzy dla student??w. Wszystko zmieni??o si? w ostatnim czasie, kiedy to nie tylko modne, ale i konieczne sta??o si? ???czenie studi??w z prac? zarobkow?. Coraz wi?cej student??w liczy wi?c nie na to, ??e macierzysta uczelnia da im stypendium, ale na samych siebie, dlatego szukaj? sobie pracy, a bardzo cz?sto tak??e jeszcze studiuj?c zak??adaj? swoje w??asne firmy i rozpoczynaj? dzia??alno???, kt??r? kontynuuj? po otrzymaniu dyplomu.

1. Rozliczenie podatkowe stypendiów