PFRON przeciętne wynagrodzenie

autor: ~ 2012-06-29 14:24:20   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-08-24 14:43:34   
0
Pracodawcy którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i równocześnie nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, muszą dokonywać wpłat na konto PFRON .Wpłat nie wnoszą pracodawcy, którzy osiągają wymagany minimum 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.
 za okres Listopad 2012 Październik 2012 Wrzesień 2012 przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi
  3 496,82 złoty.
Wpłatę na pefron wylicza się według poniższego wzoru:
Kz = 0,4065 × Pw × (Zo × 0,06 - Zn)
Kz - kwota zobowiązania,
Pw - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale,
 Zo - zatrudnienie ogółem w zakładzie pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
Zn - rzeczywista liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź