odzież robocza

W??a??ciwa odzie?? robocza dla naszych pracownik??w nie tylko ??wiadczy o naszej trosce o nich ale przede wszystkim zapewnia im bezpiecze??stwo, a nas samych zabezpiecza przed karami finansowymi. Warto zatem zapozna? si? z aktualnymi przepisami na ten temat, kt??re zosta??y szczeg????owo om??wione w prezentowanym dziale. Opr??cz tego dowiemy si? wszystkiego o atestach jakie taka odzie?? powinna posiada? oraz kryteriach jakimi nale??y si? kierowa? przy wyborze konkretnego producenta. Ca??o??? uzupe??niaj? natomiast opinie u??ytkownik??w oraz liczne testy por??wnawcze dotycz?ce konkretnych produkt??w, co jeszcze bardziej powinno u??atwi? nam najkorzystniejszy wyb??r.

1. Czy ekwiwalent i odzież robocza dla zleceniobiorcy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? ubranie zawiera logo firmy.