świadczenie przedemerytalne

1. świadczenie przedemerytalne dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą