podatek dochodowy

Podatek dochodowy ?? jest to ??wiadczenie na rzecz skarbu pa??stwa, do kt??rego zobowi?zane s? prawnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, kt??re osi?gaj? zyski dzia??aj?c na terenie tego pa??stwa i s? w nim zarejestrowane. Podatek ten jest ??ci??le uzale??niony od osi?gni?tego dochodu i mo??na go obni??y? poprzez stosowanie r????nego rodzaju odlicze??. W Polsce osoby fizyczne mog? przeznaczy? 1 procent p??aconego przez siebie podatku na rzecz dowolnej organizacji, kt??ra posiada specjalny status organizacji po??ytku publicznego.