środki trwałe

??rodki trwa??e ?? s? to przedmioty, kt??re s? nabywane na u??ytek dzia??ania podmiot??w gospodarczych kt??re charakteryzuj? si? nast?puj?cymi cechami: mo??e by? u??ytkowany d??u??ej ni?? przez okres jednego pe??nego roku i ma posta? rzeczow?. Do ??rodk??w trwa??ych zaliczamy na przyk??ad samochody firmowe, sprz?t biurowy, czy inwentarz ??ywy. ??rodki trwa??e mo??na amortyzowa?, co ma oddawa? fakt tracenia przez nie warto??ci, w ten spos??b mo??na j? doprowadzi? do warto??ci netto.

1. Czy w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może sprzedać wyposażenie i środki trwałe w 2011roku?
2. Sprzedaje środek trwały osobie fizycznej czy muszę wystawić fakturę vat?
3. Klasyfikacja środków trwałych
4. Grupa środków trwałych